Podmienky spracovania osobných údajov a poučenie o právach na ochranu osobných údajov

(ďalej len „Podmienky spracovania“)


Tieto podmienky spracovania sú platné od 01.04.2020.

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto Podmienky spracovania Osobných údajov (ďalej len „Podmienky spracovania“).

Tieto Podmienky spracovania podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou Zoznam. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese info@zoznam.sk.

Ak sa v týchto Podmienkach spracovania používa pojem „Zoznam“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Zoznam, s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2 A , 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076, vložka číslo: 24598/B , založená v Slovenskej republike.

Na účely týchto Podmienok spracovania majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach spracovania.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním Zoznam v súlade s týmto Podmienkami spracovania.

Užívateľský profil” je profil užívateľa na Portáli, ktorý je možné vytvoriť vyplnením a odoslaním registračného formulára na Portáli.

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

Podmienky používania Portálu“ sú Podmienky používania portálu zverejnené na Portáli.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Portál“ znamená webovú stránku a jej časti nachádzajúce sa na doménach akosatorobi.sk, jaksetodela.cz, videosprievodca.sk, videnavody.sk, videopedia.sk.

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto Podmienkach spracovania majú význam, ktorý im je daný vo VOP.

Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Podmienky spracovania pre Portál

V tejto časti Podmienok spracovania Vám poskytneme informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete pri používaní Portálu.

 1. Aké Osobné údaje o Vás získavame?

 1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

 • vyplníte Vaše Osobné údaje do registračného formulára pre registráciu Užívateľského profilu alebo zmenu údajov v Užívateľskom profile a tieto údaje odošlete;

 • sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom niektorej z dostupných e-mailových adries alebo iným spôsobom.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemusí byť možné dokončiť registráciu Vášho Užívateľského profilu alebo využiť ďalšie funkcie Portálu, resp. uzavrieť zmluvu, ktorá vzniká registráciou Vášho Užívateľského profilu, bez poskytnutia niektorých Vašich Osobných údajov taktiež nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Zoznam sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Zoznam nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

 1. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu

Niektoré Údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo môžeme získavať aj z Vášho používania Portálu. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;

 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);

 • údaje o Vašom používaní Portálu;

 • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;

 • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);

 • informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button), komentáre a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu s prihláseným Užívateľským profilom.

 1. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Osobné údaje môžeme získavať aj od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré sme získali od Vás. Ide predovšetkým o údaje od tretích strán získané prostredníctvom ich cookies umiestnených na našom Portáli, ako napríklad Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok (tracker), nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe, viac o možnostiach povolenia alebo zabránenia používania súborov cookies sa dozviete tu.

 1. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami spracovania a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach spracovania.

 1. Plnenie zmluvných povinnosti

Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste vyplnili jednotlivé polia registračného formulára pri vytvorení a vedení Užívateľského profilu spracúvame za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a Zoznam, ktorá vzniká vytvorením Vášho Užívateľského profilu v súlade s Podmienkami používania Portálu a plnenia jednotlivých našich záväzkov pri prevádzke Portálu v štandarde a kvalite stanovenej Zoznam, evidencie zmluvných partnerov, vybavovania podnetov a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s registráciou budú spracúvané a uchovávané po dobu existencie Vášho Užívateľského profilu a po dobu 3 rokov od jeho zániku z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

 1. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter)

Vaše Osobné údaje v rozsahu emailová adresa a prípadne aj ďalšie ak nám ich poskytnete spracúvame aj na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách na Portáli a aktuálnych informáciách o ponukách o ktoré môžete mať záujem, a to ak ste si vytvorili Užívateľský profil.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie o Portáli a o ponukách, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé (dôvod podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým zrušíte svoj Užívateľský profil alebo pokým sa neodhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).

 1. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu

Vaše Osobné údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu špecifikovaných vyššie, používame aj na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla registráciou Vášho Užívateľského profilu (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje získané na tento účel budú spracúvané po dobu existencie Vášho Užívateľského profilu a po dobu 3 rokov od zániku Vášho Užívateľského profilu.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Portálu však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.

 1. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom spracúvame na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb spoločnosti Zoznam a poskytovania klientskej podpory (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok. V prípade ak máte na Portáli zriadení Užívateľský profil, budú tieto Osobné údaje spracúvané a uschované po dobu existencie Vášho profilu a 1 rok po jeho zrušení.

 1. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

 1. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

 • ak sa rozhodnete Vaše Osobné údaje vyplniť do Vášho Užívateľského profilu, tak tieto Vaše Osobné údaje budú zverejnené prostredníctvom Portálu a budú prístupné všetkým návštevníkom Portálu bez obmedzenia;

 • ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.

 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene Zoznam. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami spracovania.

 1. Zverejnenie Osobných údajov v Užívateľskom profile

Ak si na Portáli vytvoríte Užívateľský profil, tak Vaše užívateľské meno spolu s dátumom registrácie a videami pridanými na Portál bude verejne dostupné prostredníctvom Portálu.

Okrem týchto základných údajov sa môžete rozhodnúť zverejniť na Portáli aj ďalšie svoje Osobné údaje, a to tak, že ich vyplníte do formulára na pridanie, zmenu alebo výmaz údajov vo Vašom Užívateľskom profile.

Akékoľvek zverejnenie Vašich Osobných údajov je dobrovoľné a je na Vašom slobodnom rozhodnutí. Nezverejnením Vašich osobných údajov nebude žiadnym spôsobom obmedzená Vaša možnosť založenia Užívateľského profilu a používania Portálu.

Napriek bezpečnostným prostriedkom použitým na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôže Zoznam zabezpečiť aby sa Vami zverejnené Osobné údaje nedostali do dispozície tretích osôb, ktoré by mohli Vaše Osobné údaje ďalej spracovať. Ak by k takejto situácii došlo, tak aj v prípade výmazu Vašich Osobných údajov zo strany Zoznam nie je technicky možné zabezpečiť výmaz Vašich Osobných údajov u týchto tretích osôb (pre vylúčenie pochybností toto sa nevzťahuje na sprostredkovateľov spoločnosti Zoznam).

Dôsledne prosím zvážte, či a v akom rozsahu budete svoje Osobné údaje zverejňovať.

 1. Prenos Osobných údajov mimo EÚ?

Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 1. Niektoré časti Portálu

Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované spoločnosťou Zoznam. Zoznam nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Bez ohľadu na to či sme Vaše Osobné údaje získali prostredníctvom Portálu, Facebook stránok alebo iným spôsobom, patria Vám práva uvedené v tejto časti Podmienok spracovania.

 1. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môžeme spoplatniť) a informáciu o

 • účele spracúvania Osobných údajov;

 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;

 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;

 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

 • práve požadovať od Zoznam opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;

 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;

 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;

 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

 1. Právo na opravu

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov máte právo aj na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

 1. Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;

 • namietate ich spracúvanie;

 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,

 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo

 • boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od Zoznam podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od nás aby sme obmedzili spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Zoznam overiť správnosť Osobných údajov;

 • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 • Zoznam už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým Zoznam overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 1. Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo od nás požadovať aby sme Vám poskytli Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby sme tieto Osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Zoznam na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

 1. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska. Kontakt na úrad pre SR:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .

Záverečné ustanovenia

 1. Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

 1. Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky spracovania kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach spracovania, umiestnime nové Podmienky spracovania na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok spracovania budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

Takto zmenené Podmienky spracovania budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami spracovania.

 1. Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam spracovania, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese info@zoznam.sk.