Podmienky používania portálu

I. Výklad základných pojmov

www.akosatorobi.sk je verejný internetový portál náučno-informačného charakteru, ktorý umožňuje jeho užívateľom najmä prehliadať, ukladať, upravovať a posielať zvukové, obrazové a hlavne obrazovo-zvukové záznamy (videá), písať blogy, zúčastňovať sa diskusií a ďalších služieb podľa ponuky prevádzkovateľa (ďalej len „portál“). Portál je členený podľa obsahového zamerania na jednotlivé tématické kategórie.

Prevádzkovateľ portálu je obchodná spoločnosť Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A , 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076 , vložka číslo: 24598/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá poskytovanie služieb na tomto portáli vykonáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Užívateľ je jednak fyzická osoba a právnická osoba, ktorá pri bezplatnom využívaní služieb portálu nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti ako aj fyzická a právnická osoba, ktorá pri bezplatnom alebo platenom využívaní portálu koná v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti, najmä v súvislosti s využívaním reklamného priestoru na portáli alebo v súvislosti s propagáciou a prezentáciou svojej činnosti, ktorej charakter je v súlade s náučno-informačným účelom tohto portálu (ďalej len „Užívateľ“). Užívateľom sa stáva každá z týchto osôb od momentu, keď inicializuje priame alebo sprostredkované spojenie so serverom portálu, s výnimkou osoby, ktorá iniciuje toto spojenie po prvýkrát výlučne za účelom štúdia týchto podmienok používania.

Zmluva je dvojstranný právny vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktorý vzniká okamihom, keď užívateľ vyplní registračné údaje, vysloví súhlas s týmito podmienkami používania a zásadami ochrany súkromia a doručí prevádzkovateľovi prejav vôle, z ktorého je zrejmé, že chce využívať služby portálu. Zmluva má charakter zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických zariadení a jej obsah je daný týmito podmienkami používania a príslušnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, prípadne aj príslušnými predpismi primárneho práva Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

II. Registrácia a profil užívateľa

Registrácia a vytvorenie profilu

Každý užívateľ je oprávnený zaregistrovať sa na portáli prostredníctvom registračného formulára a vytvoriť si vlastný profil, avšak registrácia a vytvorenie profilu nie je povinné. Registrácia a vytvorenie vlastného profilu užívateľovi umožňuje využívať väčší rozsah služieb oproti užívateľom, ktorí na portáli zaregistrovaní nie sú. Vytvorenie si vlastného profilu užívateľa je podmienené predchádzajúcou registráciou užívateľa, pričom registrovaný užívateľ nie je povinný si vlastný profil vytvoriť. Profil obsahuje základné informácie o užívateľovi, kde má možnosť sa voľne vyjadriť o svojej osobe, záľubách atď. Súčasťou profilu je aj miesto na fotografiu, prípadne iný obrazový záznam užívateľa, ktoré si užívateľ môže, ale nemusí vložiť.

Užívateľ vyplnením a odoslaním registračného formulára a/alebo vytvorením si vlastného profilu prehlasuje, že údaje o svojej osobe poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne, že vyplnené údaje sú pravdivé, aktuálne a presné, že má viac ako 14 rokov, že súhlasí s týmito podmienkami používania a že prevádzkovateľ je oprávnený zaradiť a uchovávať jeho osobné údaje vo svojej databáze. Bližšie podmienky spracovávania, uchovávania a nakladania s osobnými údajmi užívateľa sú uvedené v sekcii označenej „Ochrana súkromia“, ktorá sa nachádza na tomto portáli. Vyplnením a odoslaním registračného formulára ďalej užívateľ vyslovene súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený mu zasielať formou emailu rôzne promočné akcie, špeciálne užívateľské výhody, prípadne aj reklamné e-letáky, pri zachovaní zásady vhodnosti a primeranosti. Registrovaný užívateľ, ktorý ma vytvorený vlastný profil, je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek poskytnutých údajov bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od okamihu, kedy zmena nastala, vykonať ich opravu v súlade s aktuálnym stavom tak, aby profil užívateľa poskytoval pravdivú a skutočnú charakteristiku užívateľa. Užívateľ je povinný uchovávať a zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje na portál (užívateľské meno a heslo) tak, aby nijakým spôsobom nemohlo dôjsť k ich odcudzenie alebo zneužitiu. Ak sa užívateľ dozvie o akomkoľvek zneužití svojho osobného účtu, je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa.

Zrušenie registrácie a zmena profilu

Užívateľ si nemôže sám zrušiť registráciu. Môže si však meniť údaje zadané v profile, pričom zmena zahŕňa aj vymazanie už poskytnutých údajov, s výnimkou povinných údajov, ktorými sú heslo, emailová adresa a užívateľské meno. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie existujúcej registrácie, obmedzenie užívateľských práv, úpravu alebo výmaz údajov v profile užívateľa, prípadne na iné vhodné kroky súvisiace s poskytnutými údajmi užívateľa v prípade, ak užívateľ porušuje tieto podmienky používania, príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, prípadne aj príslušné predpisy primárneho práva Európskych spoločenstiev a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený vymazať fotografiu alebo iný obrazový záznam v profile užívateľa v prípade, ak tieto budú v rozpore s dobrými mravmi, budú vulgárne, obscénne alebo pornografické alebo budú v rozpore s právnym poriadkom SR.

III. Vymedzenie poskytovaných služieb

Prevádzkovateľ na základe týchto podmienok používania poskytuje nasledovné služby:

a)voľný priestor na portáli (serveri) tak, aby každý užívateľ mohol ukladať, upravovať a rozširovať (preposielať) obmedzenému alebo neobmedzenému okruhu osôb svoje záznamy (zvukové, obrazové a najmä obrazovo-zvukové),

b)služba tzv. „video na želanie“ – možnosť osloviť užívateľov alebo prevádzkovateľa na zaslanie záznamu, ktorý sa v tom čase nenachádza v žiadnej kategórii na portáli,

c)možnosť prostredníctvom odkazov na portáli linkovať na iné servery či portály,

d)ďalšie služby, ako sú možnosť založiť si a viesť vlastný blog, zúčastňovať sa diskusií, pridávať hodnotiace komentáre, vytvoriť si vlastný profil, byť členom užívateľskej skupiny alebo si založiť vlastnú skupinu, prípadne aj iné služby podľa aktuálnej ponuky prevádzkovateľa,

e)prezeranie záznamov umiestnených na portáli,

f)výroba bannerovej reklamy a videoreklamy a poskytnutie priestoru na jej umiestnenie na portáli vrátane poskytnutia priestoru pre umiestnenie sponzorovaných odkazov na internetové stránky iných prevádzkovateľov poskytujúcich rôzne služby a produkty,

Prevádzkovateľ poskytuje služby uvedené pod písmenami a), b), c) a d) každému registrovanému užívateľovi bezplatne, na základe registrácie a vyslovenia súhlasu s týmito podmienkami používania.
Prevádzkovateľ poskytuje službu uvedenú pod písmenom e) každému užívateľovi portálu bezplatne, bez potreby registrovania sa.
Prevádzkovateľ poskytuje službu uvedenú pod písmenom f) užívateľom konajúcim v rámci ich obchodnej či podnikateľskej činnosti a tiež akýmkoľvek záujemcom (neužívateľom portálu) odplatne, a to podľa technických a obchodných podmienok prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytuje priestor na zálohovanie dát jednotlivých užívateľov.

IV. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Každý užívateľ je pri využívaní služieb portálu www.akosatorobi.sk povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy platné na území SR, prípadne platné v štáte, z územia ktorého sa prostredníctvom siete internet pripojil na portál, najmä, ale nielen ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), Autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z.), Zákona o dizajnoch (zákon č. 444/2002 Z.z.), Zákona o ochranných známkach (zákon č. 55/1997 Z.z.), Zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z.), Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.) a Zákona o reklame (147/2001 Z.z.), a je si vedomý právnych následkov za ich porušenie.
 2. Užívateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek neoprávnených zásahov do autorských práv a práv príbuzných a súvisiacich s autorskými právami (práva výkonných umelcov, práva výrobcov zvukových a obrazovo-zvukových záznamov a práva vysielateľov) k záznamom - dielam umiestneným na portáli, diela tretích osôb nesmie sprístupňovať verejnosti, verejne rozširovať, uskutočňovať ich verejný prenos, resp. inak verejne používať bez súhlasu ich autorov alebo licenčných nadobúdateľov práv na použitie diel. Bez súhlasu autora možno diela umiestnené na portáli použiť len na základe tzv. „zákonných licencií“ upravených v ustanoveniach § 24 až § 38 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon).

  Rovnako je užívateľ povinný zdržať sa aj neoprávnených zásahov do ostatných práv duševného vlastníctva k záznamom a chráneným majetkovým právam obsiahnutým na záznamoch, ktoré sú umiestnené na portáli. Ostatnými právami duševného vlastníctva sa na účely týchto podmienok používania rozumejú najmä patentové právo (právo vynálezov), právo dizajnov, právo úžitkových vzorov, právo ochranných známok, právo označení pôvodu a zemepisných označení, právo obchodných mien, právo know-how, právo loga, právo doménových mien a právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnických osôb.

 3. Užívateľ nesmie na tomto portáli žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou:

  a) násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, propagovať vojnu,

  b) alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov

  c) príspevky s erotickým, obscénnym obsahom, pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie), vrátane príspevkov znevažujúcich alebo urážajúcich osoby,

  d) ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie.

 4. Užívateľ nesmie umiestňovať na tomto portáli záznamy, informácie alebo údaje, ktorými :

  a) ohrozuje alebo porušuje práva duševného vlastníctva vrátane práv priemyselného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, označenia pôvodu a zemepisné označenia, obchodné meno, know-how, logo, doménové mená a pod.),

  b) zasahuje do práv na ochranu osobnosti fyzických osôb – ich života, zdravia (aj duševného), súkromia, mena a priezviska, prejavov osobnej povahy, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, alebo zasahuje do dobrej povesti (goodwill) právnickej osoby, alebo neoprávnene používa jej názov,

  c) ohrozuje alebo porušuje hospodársku súťaž, alebo sa dopúšťa nekalosúťažného konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom,

  d) neoprávnene používa obchodné meno, ochranné známky, alebo iné označenia, zameniteľné s obchodným menom, ochrannou známkou prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pričom na použitie takýchto označení užívateľ nie je oprávnený, ´

  e) organizuje, objednáva, pomáha, navádza, podporuje alebo podnecuje na spáchanie trestného činu alebo na hromadné neplnenie dôležitých zákonných povinností, schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa,

  f) navádza, podnecuje, podporuje alebo schvaľuje užívanie alebo zneužívanie omamných a psychotropných látok, vrátane fajčenia, užívania alkoholu, jedov, prekurzorov a to najmä maloletými,

  g) sa vyhráža iným osobám alebo skupine obyvateľov, použitím násilia, usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu,

  h) verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo skupinu osôb pre jeho vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo osoby pre ich sexuálnu orientáciu.

  i) sa verejne vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre ich farbu pleti, obmedzovaním ich práv a slobôd, alebo takéto obmedzenie vykoná, alebo podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny,

  j) úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu , ktorá je nepravdivá alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať takéto nebezpečenstvo,

  k) rozširuje, sprístupňuje, rozmnožuje pornografické diela, osobitne detskú pornografiu, vrátane takých zobrazení, v ktorých sa zobrazuje neúcta ku človeku, ohrozenie mravnosti a násilie, alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, taktiež ak takéto dielo sprístupňuje osobám mladším ako osemnásť rokov,

  l) obsahuje nepravdivý údaj o osobe, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu,

  m) poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretím osobám,

  n) neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného, neoprávnene sprístupní alebo zverejní osobné údaje inej osoby,

  o) podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje ku potlačeniu základných práv a slobôd osôb,

  p) verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat hesiel prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb,

  r) verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, genocídium alebo iné zločiny proti mieru alebo ľudskosti,

  s) sa dopúšťa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom, v opačnom prípade berie na vedomie svoju trestnoprávnu, administratívnoprávnu a občianskoprávnu zodpovednosť.

 5. Užívateľ nesmie zasielať nevyžiadané informácie komerčnej komunikácie ostatným užívateľom portálu, a to ani v diskusiách, v komentároch, vo videách, a ani v žiadnom príspevku, ktorý umiestni na tomto portáli. Užívateľ sa nesmie správať neslušne či agresívne voči ďalším užívateľom, nesmie žiadnym spôsobom nepriaznivo ovplyvniť iného užívateľa, najmä nesmie používať v komunikácii na portáli nevhodné a vulgárne výrazy.
 6. Maloletý užívateľ mladší ako 14 rokov je oprávnený využívať služby tohto portálu len pod dohľadom svojich zákonných zástupcov.
 7. Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by ohrozoval alebo maril alebo zasahoval do riadneho prevádzkovania portálu, ohrozoval jeho bezpečnosť, ako aj získaval osobné údaje o iných užívateľoch.
 8. Užívateľ nesmie v záznamoch, informáciách alebo akýchkoľvek údajoch, ktoré ukladá na tento portál šíriť akúkoľvek platenú alebo neplatenú reklamu (ani politickú) vrátane odkazov na svoje produkty, služby alebo činnosť ani na produkty, služby alebo činnosť tretích osôb, okrem užívateľa využívajúceho služby platenej reklamy.
 9. Užívateľ zodpovedá za škody alebo iné ujmy spôsobené prevádzkovateľovi alebo tretím osobám postupom, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami používania alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 10. Užívateľ nesmie ukladať opakovane rovnaké záznamy, informácie, komentáre, blogy, údaje, aké už na portáli uložil. Ak prevádzkovateľ takúto skutočnosť zistí, je oprávnený duplicitné príspevky odstrániť.
 11. Užívateľ nie je oprávnený si uplatňovať voči prevádzkovateľovi, voči ostatným užívateľom ani voči tretím osobám akékoľvek nároky na odmenu za záznamy, informácie či údaje, ktoré uložil na tento portál.
 12. Výlučne užívateľ je zodpovedný za ním uložené a zverejnené záznamy, informácie a údaje na tomto portáli. Prevádzkovateľ v žiadnom smere nezodpovedá za obsah uložených záznamov, informácií a údajov a ani nie je povinný sledovať ich prípadnú protiprávnosť.
 13. Užívateľ sa nesmie prihlásiť na portál prihlasovacími údajmi iného užívateľa a následne vystupovať na portáli pod menom tohto iného užívateľa.
 14. Užívateľ je oprávnený využívať všetky mu dostupné bezplatné služby portálu len na osobné a nekomerčné účely. Užívatelia - právnické osoby môžu tieto služby využívať len pre vlastnú potrebu na nekomerčné účely.
 15. Služby uvedené v článku III. pod písm. f) týchto podmienok sú určené na komerčné využitie v prospech jednotlivých zadávateľov.
 16. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
 17. Užívateľ súhlasí s tým, že počas využívania služieb portálu mu bude zobrazovaná reklama vrátane možnosti prevádzkovateľa individuálneho zasielania reklamných emailov užívateľovi. Užívateľ súčasne berie na vedomie, že prevádzkovateľ si vyhradzuje právo umiestniť do obsahu portálu odkazy na internetové stránky iných prevádzkovateľov poskytujúcich rôzne služby a produkty, a to v akejkoľvek podobe a podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa.

V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah záznamov, informácií alebo údajov, ktoré uložil alebo poskytol na portál užívateľ alebo boli na žiadosť užívateľa uložené na portáli, ak prevádzkovateľ nevie o protiprávnom obsahu uložených záznamov, informácií alebo údajov alebo nevie o protiprávnom konaní užívateľa a na odstránení protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto záznamy, informácie alebo údaje však prevádzkovateľ zodpovedá, ak užívateľ koná podľa jeho pokynov.
 2. Prevádzkovateľ nie je povinný v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať záznamy, informácie a údaje, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú na portáli. Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých záznamov, informácií alebo údajov, je povinný odstrániť ich z portálu alebo aspoň zamedziť k nim prístup.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa okamžite odstrániť záznamy, informácie alebo údaje, ktoré na portál užívateľ uložil a ktoré podľa názoru prevádzkovateľa sú v rozpore s týmito podmienkami používania, so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne aj s príslušnými predpisy primárneho práva Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje rovnaké oprávnenie aj v prípade, ak záznamy, informácie alebo údaje uložené užívateľom sú v rozpore s dobrými mravmi alebo sú v zlej kvalite (zle viditeľné, rozmazané, rozrastrované).

  Užívateľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu alebo inú ujmu, ktorá v súvislosti s postupom prevádzkovateľa podľa tohto bodu užívateľovi vznikla alebo môže vzniknúť.

 4. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek odstrániť, presunúť, upraviť alebo inak modifikovať časť alebo aj celý účet užívateľa, zahrňujúc najmä osobné údaje užívateľa, jeho záznamy, údaje profilu, komentáre, príspevky, blogy a osobnú fotografiu. Prevádzkovateľ nie je povinný užívateľa o takomto postupe vopred informovať a v súvislosti s ním nenesie prevádzkovateľ voči dotknutému užívateľovi žiadnu zodpovednosť.
 5. Prevádzkovateľ v žiadnom smere nezodpovedá za zničenie, poškodenie alebo stratu záznamov, informácií alebo údajov, ktoré užívateľ uložil na portál. Je však povinný konať tak, aby k týmto skutočnostiam nedochádzalo.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržitú prevádzku portálu, za nedostupnosť portálu ani za rýchlosť pripojenia k serveru.
 7. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať všetkým užívateľom rovnaký rozsah služieb a žiaden z užívateľov si nemôže voči prevádzkovateľovi nárokovať poskytnutie tej ktorej služby.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služieb portálu podľa týchto podmienok používania neobmedzenému okruhu užívateľov alebo aj len jednotlivému užívateľovi. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť, upraviť alebo dočasne pozastaviť poskytovanie ktorejkoľvek služby.

  Užívateľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu alebo inú ujmu, ktorá v súvislosti s postupom prevádzkovateľa podľa tohto bodu užívateľovi vznikla alebo môže vzniknúť.

 9. V prípade, ak v priamej alebo nepriamej spojitosti s porušením povinností užívateľa uvedených v týchto podmienkach používania alebo vo všeobecne záväznom predpise SR bude prevádzkovateľovi zo strany príslušných orgánov udelené pokuta, resp. akákoľvek iná sankcia vyjadriteľná v peniazoch, má prevádzkovateľ právo na náhradu takejto škody a užívateľ sa zaväzuje ju dobrovoľne uhradiť v celom rozsahu. Ak nedôjde v lehote najviac 30 dní od preukázateľného doručenia výzvy k uhradeniu škody, je prevádzkovateľ oprávnený škodu od užívateľa vymáhať na príslušnom súde SR.
 10. Prevádzkovateľ nie je povinný žiadnym spôsobom riešiť spory medzi jednotlivými užívateľmi, rozhodovať o nich alebo ich inak posudzovať. Prevádzkovateľ zároveň nie je povinný odpovedať na akékoľvek požiadavky, otázky, komentáre, odporúčania, návrhy, či iné informácie, ktoré mu písomnou alebo elektronickou formou adresuje užívateľ.

VI. Osobitné ustanovenia o právach duševného vlastníctva

 1. Celý obsah portálu, s výnimkou záznamov, informácií alebo údajov, ktoré na portál uložili jednotlivý užívatelia, vrátane jeho jednotlivých súčastí (texty, grafiky, zvukové, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, logá, ochranné známky, doménové a obchodné meno prevádzkovateľa, databázy, know-how, atď.) je duševným vlastníctvom prevádzkovateľa a ako taký je chránený príslušnými právnymi predpismi SR v oblasti autorského práva a jednotlivých práv priemyselného vlastníctva. Užívateľ nie je oprávnený upravovať, zverejňovať, rozširovať, spracovávať, adaptovať, prekladať ani iným komerčných spôsobom využívať ktorúkoľvek súčasť obsahu portálu, ktorá je chránená právami duševného vlastníctva prevádzkovateľa. Na akékoľvek použitie obsahu portálu zo strany užívateľa je potrebný predchádzajúci písomný (nie elektronický) súhlas prevádzkovateľa.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že odoslaním, uložením alebo iným poskytnutím svojich záznamov, informácií alebo údajov na portál www.akosatorobi.sk udeľuje prevádzkovateľovi celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, časovo neobmedzenú a neodvolateľnú licenciu k autorským a všetkým ostatným právam duševného vlastníctva týkajúcim sa celého obsahu týchto záznamov, informácií alebo údajov, ktoré užívateľovi patria. Najmä udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi licenciu, resp. súhlas k umiestneniu celého ich obsahu na tomto portáli, k ich použitiu, reprodukcii, rozširovaniu, zobrazovaniu, sprístupňovaniu verejnosti, prípadne aj k inému ich užitiu zo strany prevádzkovateľa, a to aj na komerčné účely. Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený k využitiu celého obsahu záznamov, informácií alebo údajov poskytnutých užívateľom na propagáciu či reklamu svojej vlastnej činnosti.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že odoslaním, uložením alebo iným poskytnutím svojich záznamov, informácií alebo údajov na portál www.akosatorobi.sk udeľuje každému ďalšiemu užívateľovi, ktorý k nim má prístup, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a časovo neobmedzenú licenciu k ich použitiu, reprodukcii, rozširovaniu, zobrazovaniu a predvádzaniu na osobné a nekomerčné účely.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky používania podľa vlastného uváženia. Na ich zmenu je povinný užívateľov vhodným spôsobom vopred upozorniť, predovšetkým na portáli www.akosatorobi.sk. V prípade, ak sa užívateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia nevyjadrí, že so zmenou podmienok používania nesúhlasí, alebo ak sa v uvedenej lehote prihlási na portál, má sa za to, že so zmenenými podmienkami súhlasí a ďalej sa vzťah medzi ním a prevádzkovateľom už bude riadiť zmenenými podmienkami používania. Ak užívateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia na zmenu podmienok doručí prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenenými podmienkami, má sa za to, že užívateľ prejavil vôľu ukončiť zmluvný vzťah s prevádzkovateľom a jeho registrácia bude následne zrušená.
 2. V prípade, ak sa užívateľ dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito podmienkami používania, resp. s právnym poriadkom SR, je prevádzkovateľ oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť s ním zmluvný vzťah a zrušiť jeho registráciu. V tomto prípade zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom skončí doručením oznámenia užívateľovi. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa na náhradu škodu, ktorú užívateľ týmto svojím protiprávnym konaním spôsobil.
 3. Užívateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s prevádzkovateľom výpoveďou, resp. požiadaním o zrušenie registrácie. V tomto prípade zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom skončí okamihom, kedy je prejav vôle k ukončeniu zmluvy doručený prevádzkovateľovi.
 4. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu, pri zrušení registrácie užívateľa alebo po zablokovaní jeho účtu, má prevádzkovateľ aj naďalej právo udržiavať a používať užívateľom poskytnutý obsah všetkých jeho záznamov, informácií a údajov, ktoré užívateľ počas využívania portálu pridal, uložil, zverejnil alebo iným spôsobom poskytol na portál, a to na časovo neobmedzenú dobu.
 5. Zmluva uzavretá podľa týchto podmienok používania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky prípadné spory medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa zaväzujú zmluvné strany riešiť najmä dohodou. V prípade, ak sa dohoda nedosiahne, resp. nedôjde ani k rokovaniu zmluvných strán ohľadne jej obsahu, oprávnená strana sa môže obrátiť so svojim nárokom na miestne príslušný súd Slovenskej republiky.